Dědická daň a další platby spojené s dědictvím nemovitosti

Zdědili jste nemovitost a váháte, jaké poplatky a daně jsou s nabytím nemovitosti spojené? Zda se platí dědická daň? Vezmeme to pěkně popořádku. 

Poplatky dědického řízení

  • Pokud zdědíte nemovitost, stáváte se účastníkem dědického řízení. Zajímavostí je skutečnost, že dědické řízení je jediné řízení, kdy notáře nelze zvolit. A to z důvodu nestrannosti. Pokud chcete zjistit, který notář byl vedením dědického řízení pověřen, obraťte se na okresní soud příslušný podle bydliště zesnulého. Poplatek notářije tak první platbou, se kterou se v rámci dědictví potkáte.  
  • Od ledna 2021 stoupla odměna notáři v rámci dědického řízení. Byla totiž novelizována vyhláška ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, tzv. “notářský tarif”. Notáři přísluší odměna určená podle hodnoty předmětu příslušného úkonu. V případě dědického řízení se vypočítá z obvyklé ceny pozůstalosti k okamžiku úmrtí. Od ledna se změnil výpočet odměny notáře v dědickém řízení u nižších částek pozůstalosti.
  • Cena obvyklá je taková, za kterou by bylo možné majetek v době úmrtí zůstavitele prodat. V případě nemovitosti se pro stanovení obvyklé ceny dokládá odborný znalecký posudek. Za jeho vyhotovení zaplatíte poplatek, který se odvíjí od parametrů děděné nemovitosti, u standardní nemovitosti počítejte s cenou maximálně v řádu několika tisíc korun. 

Dědická daň a daň z příjmů

  • Dědická daňbyla v roce 2014 zrušena a veškeré dědictví patří mezi bezúplatné příjmy, které jsou od daně osvobozeny. Ze zděděné nemovitosti (ani jiného zděděného majetku) platit dědickou daň nemusíte. 
  • Od daně z příjmů fyzických osob jste jako dědic opět osvobozeni. V několika případech ale existuje z osvobození výjimka a daň jste povinni zaplatit. Třeba pokud se jako dědic rozhodnete nemovitost prodat. V tom případě si hlídejtedesetiletou lhůtu. Po jejím uplynutí můžete nemovitost prodat bez placení daně z příjmů z prodané nemovitosti. Jestliže prodáte nemovitost získanou dědictvím a zůstavitel byl příbuzný v přímé linii, zkracuje se desetiletá lhůta pro osvobození o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. Dědicem v přímé linii jsou manžel/ka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče. 
  • Sazba daně z příjmů fyzických osob je podle zákona 15% z prodejní ceny po odečtení výdajů. Výdajem je i cena určená znalcem v oboru nemovitostí ke dni nabytí nemovitosti a také prokazatelné náklady na opravy a zhodnocení nemovitosti a další náklady související s prodejem (např. poplatky za právníka a realitní kancelář). Zjednodušeně řečeno je základem pro výpočet daně rozdíl prodejní ceny a ceny znaleckého odhadu pro dědické řízení mínus případné výdaje na její zhodnocení a výdaje související s prodejem. 
  • Jestliže se na vás vztahuje povinnostdaň z příjmů z prodeje nemovitostizaplatit, je potřeba ji vyčíslit v daňovém přiznání a to podat na místně příslušný finanční úřad. Termín pro podání přiznání je do 31. března roku následujícího po prodeji. Do stejného data je také nutné zaplatit daň na účet příslušného finančního úřadu. 

TIP:V případě, že hodnota dědictví (platí pro celý dědický podíl, včetně případné zděděné nemovitosti a dalšího majetku) je vyšší nežpět milionů korun,máte jako dědic povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu. Lhůta pro podání oznámení je stejná jako lhůta pro podání daňového přiznání, jedná se však o samostatné podání, které nemá vazbu na daňové přiznání. Jinak řečeno, povinnost podat oznámení máte bez ohledu na to, zda podáváte či nepodáváte přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud oznámení nepodáte ve stanovené lhůtě, hrozí vám pokuta. 

Poslední články

Možné změny v podmínkách pronájmů bytů v roce 2024

V první týdnech roku 2024 je poptávka po bydlení na pronájem stále výrazně vyšší, než je dostupná nabídka, přičemž situace…

Pokračovat ve čtení

Ceny nemovitostí 2023: aktuální vývoj

Ceny nemovitostí se v roce 2023 a v několika předcházejících letech pohybovaly jako na houpačce. Vzrostly do nebývalých výšin, aby poté začaly pomalu klesat. Většina analytiků předpokládala, že tento trend poklesu bude pokračovat.…

Pokračovat ve čtení

Bydlení v centru města nebo na okraji? Jaké má (ne)výhody?

K rozhodnutí o změně stávajícího bydlení nás obvykle přivede větší životní změna. Třeba založení rodiny, změna zaměstnání nebo naopak…

Pokračovat ve čtení