Dědictví: předání majetku příbuzným a blízkým se vyplatí promyslet

Spory o majetek bývají jednou z hlavních příčin svárů a nefunkčních vztahů mezi příbuznými, v rodině či mezi blízkými. Když v životě postupně přecházíme z dospělosti do stáří, začneme přemýšlet nad tím, jakým způsobem předat vybudovaný a získaný majetek svým blízkým a jakou má majetek hodnotu. Samozřejmě jednou z možností je nic neřešit a ponechat vše osudu, respektive platné právní úpravě pro dědictví a pozůstalost. Jaké možnosti pro předání majetku existují, jaké jsou jejich výhody a na co si dát pozor?

Dědictví ze zákona (bez dědické smlouvy nebo závěti)

V tomto případě za svého života nic neřešíte a jde o nejjednodušší rozhodnutí. Váš majetek bude rozdělen dle zákona. Dědickou posloupnost, tedy pořadí, v jakém budou dědicové dědit a jakým podílem, je určena zákonem a rozděluje dědice do šesti tříd.

Dědic má lhůtu 30 dní na odmítnutí dědictví. Musí však odmítnou celé dědictví, nelze odmítnout jen část. Tuto možnost je určitě na místě zvážit v případě, kdy součástí dědictví jsou i dluhy a ty převyšují hodnotu majetku.

Dědictví ze závěti

K sepsání závěti nepotřebujete souhlas nikoho z vašich blízkých a příbuzných, má přednost před děděním ze zákona. Můžete tak do jisté míry předejít sporům v rodině o váš majetek a rozhodnout podle sebe o vašich dědicích.

Pozor na to, že v případě závěti nemůžete z dědictví zcela vyloučit tzv. nepominutelné dědice (děti, pokud nedědí, pak jejich potomci, tedy vaši vnuci). Nezletilý potomek má nárok na ¾ jeho zákonného dědického podílu a zletilý potomek pak ¼ zákonného dědického podílu.

Přestože zákon zná a umožňuje několik typů závětí (psaná vlastní rukou, sepsaná za přítomnosti alespoň dvou svědků, kteří nebudou dědici, sepsaná u notáře a tzv. závěť s úlevami), doporučujeme sepsání závěti u notáře. Originál takové závěti zůstává uložen u notáře a o závěti se provede zápis do elektronické evidence vedené Notářskou komorou. To vám dá jistotu, že závěť nejen sepíšete správně, ale také že se “neztratí”. Pokud totiž závěť sepíšete a uložíte doma, nikdo o ní neví. A občas se také stane, že závětí sepsaných doma existuje více a těžce se pak dokazuje, která je platná.

Závěť můžete kdykoliv zrušit.

Dědictví s dědickou smlouvou

Dědická smlouva vám dává možnost domluvit se s příbuznými předem na tom, jakým způsobem bude majetek po vaší smrti rozdělen. Tato společná dohoda umožňuje předcházet nesvárům mezi příbuznými v budoucnu. Dědickou smlouvu sepíšete za svého života se všemi dědici a má větší právní sílu než jednostranná závěť. Pro vás přináší výhodu v tom, že můžete s majetkem, který tvoří dědictví (například nemovitosti), dle svého uvážení po celý svůj život volně nakládat.

Stejně jako v případě závěti nelze tímto způsobem rozdělit celý majetek, ale pouze ¾ majetku, ¼ pozůstalosti musí zůstat volná a bude se rozdělovat podle závěti nebo podle zákonné dědické posloupnosti. Uzavření dědické smlouvy opět nevylučuje z dědictví tzv. nepominutelné dědice, vaše děti, případně jejich potomky.

Určitou nevýhodou, na rozdíl třeba od závěti, je skutečnost, že dědickou smlouvu zrušíte nebo změníte pouze se souhlasem všech stran, se kterými jste se společně na rozdělení majetku smlouvou dohodli.

Darování

V tomto případě opět vyřešíte rozdělení svého majetku během svého života, a to uzavřením darovací smlouvy. Rozhodující je, jaký máte s obdarovaným nebo obdarovanými vztah. Výhodou oproti závěti i dědické smlouvě je skutečnost, že v darovací smlouvě nemusíte myslet na nepominutelné dědice.

Velké úskalí darování je možnost obdarované osoby nakládat s vaším majetkem téměř okamžitě (pokud není stanoveno jinak). Proto je dobré zřídit věcné břemeno (tzv. služebnost), kterým si zajistíte, že váš majetek nebude prodán (např. dům, ve kterém bydlíte) a vy jej můžete užívat dle libosti.

Obdarovaný může dar samozřejmě odmítnout, nemusí darovací smlouvu podepsat nebo od ní může zpětně odstoupit. Dar lze také vrátit.

Pokud je s vaším darem nakládáno špatně, či jinak proti vaší vůli (nevděk, špatné chování k dárci, nouze dárce), můžete žádat jeho navrácení nebo zaplacení jeho obvyklé ceny.

Dědická a darovací daň

Dědická daň z dědictví se neplatí. Veškerý majetek, který dědicové zdědí, je od daně osvobozen. Jedinými výdaji dědiců tak jsou platby za notáře a poplatky spojené sodhadem ceny majetku.

Darovací daň byla zrušena. Při darování jsou od daně z příjmů osvobozeni příbuzní v přímé linii (děti, rodiče, prarodiče a vnoučata) a ve vedlejší linii (sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky, nebo manžel/manželka rodičů). Osvobozena je také osoba, která s obdarovaným žila nejméně 1 rok před darováním ve společné domácnosti. Ostatní obdarovaní musí dary, které svou hodnotou přesáhnou v celku částku 15 000 Kč, zahrnout do příjmů a zdanit 15% sazbou daně u fyzických osob a 19% u právnických osob.

Povinnost nahlásit dar nebo dědictví správci daně

Pozor na hodnotu jednotlivého příjmu z daru nebo dědictví. I když obdarovaní patří do kategorie osob osvobozených od daně z příjmů a daň z dědictví se neplatí, je potřeba příjem v hodnotě vyšší než 5 000 000 Kč oznámit správci daně, tedy finančnímu úřadu. Povinnost platí pro jednotlivý příjem, kterým se rozumí jednotlivý dar nebo celá hodnota dědictví dle rozhodnutí v dědickém řízení (nelze tak dědictví „rozdělit“ na jednotlivé části nedosahující 5 000 000 Kč). V oznámení uvedete výši osvobozeného příjmu, jak jste ho nabyli a datum, kdy osvobozený příjem vznikl. Jedná-li se o příjem získaný dědictvím, je tímto datem až datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. 

Jednoznačná rada na to, jakým způsobem předat majetek neexistuje. Čistě ekonomickým pohledem je nejvýhodnější rodině majetek darovat a pro ostatní (vzdálená rodina, kamarádi a známí) je výhodnější dědictví, protože se vyhnou daním (u fyzický osob je to 15 %, u právnických osob 19 % z hodnoty daru).Ať už jste v roli dědice nebo se chystáte sepsat závěť nebo dědickou či darovací smlouvu, obraťte se na odborníky.Jak se sepsáním smluv, tak sodhadem ceny majetku.Odborný odhad nemovitosti pro účely dědického řízenípředstavuje minimální náklad v celém procesu dědictví a s jeho vypracováním vám pomůže on-line kalkulačkaOdhad-zdarma.cz.

Poslední články

Bydlení v centru města nebo na okraji? Jaké má (ne)výhody?

K rozhodnutí o změně stávajícího bydlení nás obvykle přivede větší životní změna. Třeba založení rodiny, změna zaměstnání nebo naopak…

Pokračovat ve čtení

Úspěšný pronájem začíná správným výběrem nájemníka

Rozhodli jste se pronajmout nemovitost? Nebo už se dokonce ozvali první zájemci? Pokud výběru nájemníka věnujete čas a energii, můžete si…

Pokračovat ve čtení

Prodej nemovitosti jako řešení dluhů? Jaký je rozdíl mezi dražbou, aukcí a výkupem nemovitosti

Dostali jste se do situace, kdy nezvládáte splácet všechny půjčky a platby, jejich výše dosahuje vysokých částek a jste majitelem nemovitosti?…

Pokračovat ve čtení