Jak probíhá dědické řízení? Co je potřeba zařídit a co probíhá automaticky?

Úmrtí blízké osoby je jedno z nejtěžších období v životě. Vedle smutku však musí pozůstalí řešit i praktické záležitosti spojené s úmrtím. Stávají se totiž dědici v rámci dědického řízení, kterým se řeší pozůstalost. Jak probíhá dědické řízení? Na co je potřeba se připravit? Jaké úkony proběhnou i bez účasti pozůstalých? 

Úmrtní list

Úmrtí zemřelého potvrzuje úmrtní list, který vydává matriční úřad, v jehož obvodu osoba zemřela. Tento matriční úřad nejprve musí obdržet od lékaře list o prohlídce zemřelého nebo rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Poté provede zápis do knihy úmrtí, na základě kterého je možné blízkým vydat úmrtní list. Matriční úřad pak informuje místně příslušný soud, který pověří notáře vedením dědického řízení. Notáře pověřeného vedením dědického řízení si nelze zvolit, a to z důvodu nestrannosti. 

! Matriční úřad má povinnost informovat o úmrtí zdravotní pojišťovnu, Správu sociálního zabezpečení, soudy v místě trvalého bydliště zemřelého (dědické řízení). Informování ostatních třetích osob (mobilní operátoři, banky, dodavatelé energií apod.) musí zařídit pozůstalí. 

Pozůstalost 

Pozůstalost tvoří celé jmění zemřelého (zůstavitele). Jmění nezahrnuje jen majetek, ale také případné dluhy. Dědické řízení proběhne i v případě, že po sobě zemřelý žádnou pozůstalost nezanechal. K tomuto zjištění totiž dojde právě v průběhu dědického řízení.  

! Pokud dluhy převyšují majetek zemřelého, můžete se dědictví vzdát. Nelze se ale vzdát jen části dědictví, buď ho přijmete jako celek, nebo odmítnete. Pokud měl zůstavitel dluhy a dědictví neodmítnete, jste povinni je uhradit pouze do výše nabytého dědictví. 

Jak probíhá dědické řízení 

Notář po svém pověření soudem (zpravidla do jednoho měsíce) zahájí tzv. předběžné šetření s osobou obeznámenou s rodinnými a majetkovými poměry. Obvykle to bývá ten blízký, který byl tzv. vypravitelem pohřbu. Není třeba, aby se k předběžnému šetření dostavili všichni dědicové, postačí přítomnost jednoho z nich. Účelem předběžného šetření je zjistit okruh dědiců a okruh majetku, který má být předmětem dědického řízení.  

Notář samozřejmě nevychází jen z tvrzení případných pozůstalých, ale provádí vlastní šetření, ověření informací a dotazy směrem ke zjištění všech skutečností (státní instituce a úřady, soukromé společnosti jako banky ale i třetí osoby, které jsou na jeho výzvu povinné poskytnout součinnost). 

Notář také zjišťuje, zda zemřelý zanechal závěť nebo zda existuje dědická smlouva či listina nebo smlouva o vydědění některého z dědiců.  

Ocenění majetku 

Před skončením dědického řízení je proveden soupis majetku a dluhů k datu úmrtí. Majetek je tedy potřeba ocenit a dluhy vyčíslit rovněž k datu úmrtí. Majetek je nutno ocenit tzv. cenou obvyklou (tedy cenou tržní). Podklady k ocenění se dokládají ještě v průběhu šetření, aby bylo možno dědické řízení skončit při jediném jednání a nebylo potřeba dědice předvolávat opakovaně. Takovými podklady pro jednotlivé druhy majetku (nemovitosti, vozidla, movitý majetek, podnik) jsou nejčastěji odborná vyjádření znalců,znalecké posudkynebo souhlasné prohlášení dědiců.  

!S odborným oceněním nemovitosti pro účely dědického řízení se můžete obrátit na on-line kalkulačku Odhad-zdarma.cz. Vedle spolupráce s odborníky a zajištění znaleckých odhadů umí zdarma a bez nutnosti zadání kontaktních údajů spočítat tržní cenu nemovitosti a dokonce i tržní cenu nájmu. 

Konečné jednání 

Poté, co notář ukončí zjišťování okruhu dědiců a majetku, nařídí konečné jednání. K němu předvolá všechny osoby, které připadají v úvahu jako dědici. 

Po sestavení soupisu majetku a dluhů vyzve notář dědice, aby uzavřeli dohodu o rozdělení pozůstalosti (přičemž jim pomůže dohodu správně formulovat). Pokud se dědici dohodnou, je to nejrychlejší způsob. Notář dohodu usnesením schválí a dědictví je tak rozděleno podle přání dědiců (např. i tak, že některý z dědiců se vzdá dědictví ve prospěch jiného dědice, je-li to jeho vůle). Pokud k dohodě nedojde, vydá notář usnesení, kterým se pozůstalost rozdělí mezi dědice podle zákona. Pokud žádný účastník nevyužije právo podat odvolání ve stanovené lhůtě, nabývá rozhodnutí právní moci a dědicové se stávají vlastníky dědictví tak, jak je uvedeno v rozhodnutí. Pozor na to, že až právní mocí dědického rozhodnutí je dědické řízení ukončeno a dědicové pak mohou vystupovat jako majitelé zděděného majetku vůči třetím osobám. 

! Práva na odvolání proti rozhodnutí se mohou účastníci dědického řízení i vzdát, a to přímo při jednání. Pokud tak učiní všichni účastníci řízení, nezačne běžet lhůta pro odvolání a dědické rozhodnutí nabude ihned právní moci.  

Na to,jak probíhá dědické řízení, je dobré se připravit. V situaci, kdy ztratíte blízkého člověka, si můžete jednotlivé body a kroky sepsat, abyste na něco důležitého nezapomněli. Neváhejte požádat o pomoc třeba blízkého přítele nebo kolegu, který není dědickým řízením dotčen, ke kterému máte důvěru a dokáže za vás udržet pozornost nad praktickými věcmi. Vedle samotných odborníků vám může být důležitým průvodcem, nikoliv rádcem, v těžkém životním období.   

Poslední články

Bydlení v centru města nebo na okraji? Jaké má (ne)výhody?

K rozhodnutí o změně stávajícího bydlení nás obvykle přivede větší životní změna. Třeba založení rodiny, změna zaměstnání nebo naopak…

Pokračovat ve čtení

Úspěšný pronájem začíná správným výběrem nájemníka

Rozhodli jste se pronajmout nemovitost? Nebo už se dokonce ozvali první zájemci? Pokud výběru nájemníka věnujete čas a energii, můžete si…

Pokračovat ve čtení

Prodej nemovitosti jako řešení dluhů? Jaký je rozdíl mezi dražbou, aukcí a výkupem nemovitosti

Dostali jste se do situace, kdy nezvládáte splácet všechny půjčky a platby, jejich výše dosahuje vysokých částek a jste majitelem nemovitosti?…

Pokračovat ve čtení